Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatst aangepast op: 17 Maart 2021

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden weergegeven die van toepassing zijn op alle offertes, reizen en reisadviezen van Naturandes Travel EIRL. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend, indien Naturandes Travel EIRL zich hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk of per email akkoord heeft verklaard.

Inhoud Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Begrippen
Artikel 2 Reisovereenkomst en betaling
Artikel 3 Reissom
Artikel 4 Verzekeringen
Artikel 5 Reisdocumenten en -bescheiden
Artikel 6 Opzeggingen of wijzigingen
Artikel 7 Annuleringen
Artikel 8 Verplichtingen van de reisorganisator
Artikel 9 Verplichtingen van de reiziger
Artikel 10 Klachten
Artikel 11 Aansprakelijkheid

Artikel 1 Begrippen
1. Reisorganisator: Naturandes Travel EIRL, geregistreerd bij het Peruaans Ministerie van Toerisme (MINCETUR) onder belastingnummer (RUC) 20552000171, gevestigd te Calle Gozzoli Norte 801 – San Borja – Lima, hierna genoemd de reisorganisator.
2. Reiziger: de wederpartij van de reisorganisator (hoofdboeker en medereizigers).
3. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door de reisorganisator aangeboden georganiseerde reis, bestaande uit vervoer, verblijf en/of een andere toeristische dienst.

Artikel 2 Reisovereenkomst en betaling
We raden u aan uw programma tenminste 4 maanden van tevoren te reserveren. In het geval van de Inca Trail raden we u aan om zo vroeg mogelijk te reserveren.
1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator.
2. Indien de reiziger minderjarig is, is tevens de schriftelijke goedkeuring van ouder of voogd vereist.
3. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient onverwijld – maar in elk geval binnen 96 uur – na de aanvaarding te geschieden.
4. Na ontvangst van de boekingsbevestiging annex factuur dient binnen 10 dagen een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag te worden voldaan (met een minimum van US$ 250,-). Betaling geschiedt via internationale overschrijving naar de bankrekening van Naturandes Travel in Peru. De kosten van de internationale overschrijving zijn voor rekening van de reiziger. Bij kostenverdeling (charges) dient derhalve gekozen te worden voor OUR. Op de factuur staan de details voor de betaling met daarbij een betaalinstructie.
5. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken (of zoveel eerder indien de omstandigheden dat vereisen) voor vertrekdatum in bezit van de reisorganisator te zijn.
6. Bij aanmelding binnen 6 weken voor vertrek dient de gehele reissom onmiddellijk na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan.
7. In geval van niet tijdige betaling door de reiziger kan na sommatie en na het verstrijken van de in sommatie gestelde termijnen de reis door de reisorganisator ontbonden worden. In dit geval verplicht de reiziger zich tot vergoeding van de door de reisorganisator gemaakte communicatie- en annuleringskosten, welke zullen worden verrekend met de aanbetaling. Bovendien is hier Artikel 7 Annuleringen van toepassing.
8. Alle kosten welke door de reisorganisatie moeten worden gemaakt, om de door haar toekomende gelden te innen, zullen worden verhaald op de reiziger.
9. De reiziger verstrekt de reisorganisator uiterlijk bij het sluiten van de reisovereenkomst alle gegevens en bijzonderheden omtrent zichzelf en de aangemelde medereizigers of groep die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reisovereenkomst.
10. De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk jegens de reisorganisator voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien. Alle correspondentie en/of telefonisch contact verloopt uitsluitend via de reiziger.

Artikel 3 Reissom
1. Alle op de website (www.rondreizenperu.com) gepubliceerde reissommen gelden als indicatieprijzen. In deze reissommen zijn uitsluitend inbegrepen die diensten en voorzieningen zoals in het programma vermeld.
2. De op de website gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op prijzen en belastingen, zoals deze bekend waren aan de reisorganisator op de dag van publicatie. De reissom geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven.
3. De op de website genoemde prijzen kunnen variëren, afhankelijk van seizoen, beschikbaarheid van lodges in het geval van een tour naar het regenwoud, en van het moment van reservering. Er kan vrijblijvend een offerte opgevraagd worden, waarbij de exacte niet-variabele prijs verstrekt kan worden.
4. De reissom wordt in US-dollars gepubliceerd en zal ook in US-dollars voldaan moeten worden door de reiziger.

Artikel 4 Verzekeringen
1. De reiziger en eventuele medereizigers dienen gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldige reis-, ongevallen- reisbagage- en ziektekostenverzekering. In het geval dat de reiziger deelneemt aan sporten of activiteiten die als ‘risicovol’ worden aangemerkt (bijvoorbeeld: paragliding, rafting, mountainbiking, bergbeklimmen), dient hij over een polis te beschikken die deze activiteiten dekt. Deelname aan welke risicovolle activiteit dan ook valt volledig onder eigen verantwoordelijkheid van de reiziger.

Artikel 5 Reisdocumenten en -bescheiden
1. De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een bij binnenkomst van Peru nog minimaal 6 maanden geldig paspoort en de eventueel vereiste visa alsmede inentings- en vaccinatiebewijzen. Indien de reiziger medicijnen meeneemt op reis dient hij na te gaan of een medische verklaring voor het bezit van deze medicijnen noodzakelijk is, en hiervoor dan ook zorg te dragen. Indien de reiziger bij gebrek aan de nodige documenten en de genoemde bewijzen de reis niet of slechts gedeeltelijk kan maken, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen geheel voor zijn eigen rekening.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om aan de reisorganisator zijn persoonlijke gegevens, inclusief paspoortnummer, correct door te geven. Extra kosten, veroorzaakt door incorrecte of onvolledige informatie ontvangen van de reiziger, zijn voor rekening van de reiziger.
3. De persoonsgegevens van de Reiziger worden uitsluitend gebruikt om het door de klant gewenste programma – inclusief hotels, vlucht-, trein- en bustickets en entrees tot Machu Picchu – te kunnen reserveren en organiseren. Daartoe verstrekken wij uw gegevens aan onze partners ter plekke. De Reisorganisator, noch haar partners, gebruiken deze gegevens voor welk ander doeleinde dan ook. Zie ons privacy statement voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.
4. Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru en buitenlanders die meer dan 60 dagen in Peru verblijven een extra toeslag van 18% betalen. Buitenlandse toeristen die 60 dagen of korter in Peru verblijven zijn vrijgesteld van deze btw, mits ze bij ieder hotel hun paspoort met stempel van binnenkomst kunnen tonen en bereid deze tijdelijk af te geven ter controle en om hier een kopie van te maken.
Wij gaan er bij een reservering automatisch van uit, dat u er geen problemen mee heeft uw paspoort te laten kopiëren. Mocht u hier wel bezwaar tegen hebben, vernemen we het graag bij de aanvraag van een offerte, waarna we u de 18% zullen doorberekenen.
5. Ruim voor aanvang van de reis zal de reisorganisator de reiziger op de hoogte stellen van de algemene reisinformatie, zoals deze hierboven staat beschreven. Voor reizigers met een niet-Nederlandse of niet-Belgische nationaliteit geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn om bij de betreffende instanties/autoriteiten de nodige informatie in te winnen en hieromtrent extra zorg te betrachten. In alle gevallen is de reiziger zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor aanvang van de reis na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
6. De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de reis in het bezit van de reiziger. Mocht de reiziger binnen 14 dagen voor aanvang van de reis nog geen reisbescheiden hebben ontvangen of staan er onjuiste gegevens in de reisbescheiden, dan dient hij contact op te nemen met de reisorganisator.
7. De reisbescheiden (bus- of treintickets, binnenlandse vluchten) zijn voorzien van de door de verstrekker geldende voorwaarden en zijn naast deze algemene voorwaarden van toepassing.
8. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, vergaan of diefstal van bagage, reisbescheiden of (andere) documenten.
9. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. Afwijkingen in vluchtgegevens of busvervoer zijn niet de verantwoordelijkheid van de reisorganisator en zij is voor eventuele daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.
10. De reiziger dient zich voor aanvang van de reis op de hoogte te stellen van de veiligheidssituatie in het land van bestemming. Informatie met betrekking tot deze situatie is te vinden op de website van het ministerie van buitenlandse zaken (www.minbuza.nl). Het aanvangen en ondernemen van de reis is expliciet voor risico van de reiziger.

Artikel 6 Opzeggingen of wijzigingen
1. De reisorganisator mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen, wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. De reiziger kan in dit geval de reis annuleren.
2. De reisorganisator mag de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens de reiziger onverwijld meegedeelde gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de reiziger slechts annuleren indien de betreffende wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
3. De reiziger die gebruik maakt van het recht om ingevolge lid 1. of lid 2. van dit artikel de reisovereenkomst te annuleren, moet dit schriftelijk of per email binnen 72 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging aan de reisorganisator kenbaar maken. De reisorganisator zal de geheel of gedeeltelijk betaalde reissommen in dit geval restitueren.
4. De reisorganisator verplicht zich om in het geval van wijzigingen bedoeld in lid 1. en lid 2. van dit artikel zoveel mogelijk een gelijkwaardig alternatief te bieden.
5. Bij wijziging door de reiziger geldt dat voor de gewijzigde reisovereenkomst de nieuwe reissom van kracht wordt en zullen wijzigingskosten van US$ 25,- per te wijzigen onderdeel in rekening worden gebracht. Tevens zullen eventuele extra kosten in rekening worden gebracht welke de reisorganisator in rekening gebracht krijgt door vervoerders, accommodatieverschaffers en plaatselijke agenten. Bij wijzigingen binnen 4 weken voor vertrek gelden de annuleringsbepalingen van Artikel 7.
6. In de plaatsstelling. Indien de reiziger of één van de deelnemers verhinderd is (zijn) deel te nemen aan de reis dan kan / kunnen deze op verzoek van de reiziger worden vervangen door een andere persoon cq. andere personen als de vervangers voldoen aan alle in de reisvoorwaarden verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 14 dagen voor vertrek wordt ingediend. Daarbij dienen de voorwaarden van de betrokken dienstverleners en leveranciers van Naturandes Travel zich niet te verzetten tegen de in de plaatsstelling. Reiziger en plaatsvervanger(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de verschuldigde reissom(men), vermeerderd met wijzigingskosten van US$ 50,- plus extra kosten voor in de plaatsstelling berekend door leveranciers. Een uitzondering hierop is de Inca Trail, waarbij wegens wettelijke beperkingen plaatsstelling in geen enkel geval mogelijk is.

Artikel 7 Annulering
Indien de reiziger de geboekte reis annuleert, zijn de volgende bedragen aan de reisorganisator verschuldigd:
• bij annulering tot 8 weken voor vertrek: US$ 250 administratiekosten per reiziger + annuleringskosten van de geboekte onderdelen • bij annulering tussen 8 en 4 weken voor vertrek: 35% van de reissom. • bij annulering tussen 4 en 2 weken voor vertrek: 50% van de reissom. • bij annulering vanaf 2 weken voor vertrek, afwezigheid bij vertrek of reisonderbreking: 100% van de reissom.
De reisorganisator kan hier, om redenen van redelijkheid en billijkheid van afwijken. Een en ander echter uitsluitend te zijner beoordeling.
1. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. In het geval van reserveringen die zijn uitbesteed aan een derde partij (bijvoorbeeld: transportbedrijven, hotels, de Inca Trail, of welke andere excursie dan ook naar Machu Picchu) en die al aanbetaald zijn, hangt restitutie af van de voorwaarden van die derde partij.
2. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk een reis hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Voor de overblijvende reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.
3. In het geval van een groepsrondreis zullen de extra kosten voor de overige reizigers die een annulering met zich meebrengt, worden doorberekend op het bedrag dat voor restitutie in aanmerking komt.
4. Uitzonderlijke situaties In het geval van annulering vanwege serieuze en aantoonbare ziekte of vanwege andere serieuze omstandigheden, dient de reiziger de volgende regels in acht te nemen: a. Annuleringen zullen alleen schriftelijk of per email worden geaccepteerd. b. In het geval van ziekte van de reiziger of van een familielid in de eerste graad dient de reiziger een medische verklaring te presenteren, welke zal worden geëvalueerd door een medicus van de reisorganisator. c. De reisorganisator zal de situatie samen met de reiziger evalueren en een gedeeltelijke restitutie overwegen. d. Een reiziger die gedurende zijn programma vrijwillig een activiteit overslaat, heeft geen recht op restitutie.
5. Alleen gewichtige omstandigheden geven de reisorganisator het recht de reisovereenkomst te annuleren. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.
6. De reisorganisator zal de reiziger onverwijld in kennis stellen van de annulering, onder opgaaf van redenen. In het geval van gewichtige omstandigheden zoals bedoeld in lid 5 heeft de reiziger geen recht op nakoming van de reisovereenkomst, behoudens in geval van verwijtbare tekortkoming van de reisorganisator. Overmacht is geen verwijtbare tekortkoming.
7. Indien de oorzaak van de annulering aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de annulering aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Indien de oorzaak van de annulering noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Indien de reisorganisator door de annulering geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 8 Verplichtingen van de reisorganisator
1. De reisorganisator verplicht zich tot het uitvoeren van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede te worden beoordeeld aan de hand van de stand van de techniek, de beperkingen, de gebruiken en gewoonten die de bijzondere bestemmingen van de reisorganisator met zich meebrengen.
2. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de reisovereenkomst, voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de Peruaanse wet voor zijn rekening komen.
3. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht indien dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De aan de hulp en bijstand klevende kosten komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten komen voor rekening van de reisorganisatie indien de tekortkoming van de uitvoering van de reisovereenkomst aan hem is toe te rekenen.

Artikel 9 Verplichtingen van de reiziger
1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator en haar leveranciers en/of dienstverleners ter bevordering van een goede reis. De reiziger gaat door reservering akkoord hiermede, ook wanneer hij afziet van zijn recht van kennisname. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen en/of nalatigheid.
2. De reiziger die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator of haar plaatselijke vertegenwoordiger van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 10 Klachten
1. De Reiziger is verplicht klachten over door hem ter plaatse geconstateerde, of door hem als zodanig beoordeelde, nalatigheden in de uitvoering van de Reisovereenkomst zo spoedig mogelijk ter plaatse schriftelijk / per email mede te delen aan de betrokken dienstverlener of aan de vertegenwoordiger van de Reisorganisator ter plaatse. Daarnaast dient de klacht direct per email aan de Reisorganisator te worden gemeld. Wij kunnen alleen zo direct streven naar een passende oplossing.

2. Als indienen van de klacht ter plaatse niet mogelijk is wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger of het ontbreken van een internetverbinding, dient de klacht op het eerstvolgende moment te worden gemeld. De klacht dient uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis, of indien de reis niet is doorgegaan binnen twee maanden na de oorspronkelijke vertrekdatum, schriftelijk of per email bij de Reisorganisator te worden ingediend. Als de klacht te laat wordt ingediend wordt deze niet in behandeling genomen.

3. Als de klacht hierna niet naar tevredenheid wordt opgelost kan de Reiziger zich tot uiterlijk 1 jaar na afloop van de reis tot de bevoegde rechter wenden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst, indien en zover de tekortkoming in de uitvoering toe te schrijven is aan de reiziger.
2. Wanneer de reisorganisator op grond van het artikel 11.1 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal haar aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake internationale verdragen. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
3. Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
4. Kennelijke fouten of vergissingen in het reisprogramma op internet of andere publicaties binden de reisorganisator niet.