Home » Algemene voorwaarden Rondreizen Peru

Algemene voorwaarden Rondreizen Peru

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden weergegeven die van toepassing zijn op alle offertes, reizen en reisadviezen van RondreizenPeru B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend, indien RondreizenPeru B.V. zich hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Inhoud Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Begrippen
Artikel 2Reisovereenkomst en betaling
Artikel 3 Reissom
Artikel 4 Verzekeringen
Artikel 5 Reisdocumenten en -bescheiden
Artikel 6 Opzeggingen of wijzigingen
Artikel 7 Annuleringen
Artikel 8 Verplichtingen van de reisorganisator
Artikel 9 Verplichtingen van de reiziger
Artikel 10 Klachten
Artikel 11 Aansprakelijkheid
Artikel 12 Garanties voor de Reiziger

Artikel 1 Begrippen
1. Reisorganisator: RondreizenPeru B.V., kamer van koophandel nummer 64116778, gevestigd te Veere, hierna genoemd Rondreizen Peru.

2. Werkdagen en kantooruren: maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen.

3. Reiziger: de wederpartij van Rondreizen Peru (hoofdboeker).

4. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Rondreizen Peru zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van een door Rondreizen Peru aangeboden en georganiseerde reis, bestaande uit vervoer, verblijf en/of een andere toeristische dienst.

5. Overmacht: abnormale, niet beïnvloedbare en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de Reisorganisator, daaronder begrepen derden die betrokken zijn bij de levering van de in de reisovereenkomst betrokken diensten, en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 2 Reisovereenkomst en betaling
1. De Reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Reiziger van het aanbod van de Reisorganisator. Dit moet schriftelijk geschieden.

2. Indien de Reiziger of één van de medereizigers minderjarig is, is tevens de schriftelijke goedkeuring van ouder of voogd vereist.

3. Het aanbod van de Reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient onverwijld – maar in elk geval binnen 96 uur – na de aanvaarding te geschieden.

4. Na ontvangst van de factuur dient binnen 14 dagen een aanbetaling van 35% van het totaalbedrag te worden voldaan. Gedurende deze 14 dagen kan de Reiziger de boeking kosteloos annuleren, tenzij de boeking binnen 6 weken voor aanvang van de reis plaatsvindt. Dan geldt het onder artikel 2, lid 7 bepaalde.
Het bedrag van eventuele binnenlandse vluchttickets alsmede de kosten van de 2-daagse of 4-daagse Incatrail dienen direct bij boeking in zijn geheel te worden voldaan.

5. Dossierkosten worden aangewend om reserverings-, verzendings- en communicatiekosten te dekken en bedragen € 25,- per dossier.

6. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken (of zoveel eerder indien de omstandigheden dat vereisen) voor vertrekdatum in bezit van de Reisorganisator te zijn.

7. Bij aanmelding binnen 6 weken voor vertrek dient de gehele reissom onmiddellijk na ontvangst van de factuur te worden voldaan.

8. In geval van niet tijdige betaling door de Reiziger kan na sommatie en na het verstrijken van de in de sommatie gestelde termijnen de Reisovereenkomst door de Reisorganisator ontbonden worden. In dit geval is de Reiziger verplicht de door de Reisorganisator gemaakte communicatie- en annuleringskosten te vergoeden, welke zullen worden verrekend met de aanbetaling. artikel 7, Annuleringen, is eveneens van toepassing.

9. Alle kosten die door de Reisorganisatie moeten worden gemaakt, om de haar toekomende gelden te innen, zullen worden verhaald op de Reiziger.

10. De Reiziger verstrekt de Reisorganisator uiterlijk bij het sluiten van de Reisovereenkomst alle gegevens en bijzonderheden omtrent zichzelf en de aangemelde medereizigers of groep die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de Reisovereenkomst.

11. De Reiziger is hoofdelijk aansprakelijk jegens de Reisorganisator voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de Reisovereenkomst voortvloeien. Alle correspondentie en/of telefonisch contact verloopt uitsluitend via de Reiziger.

Artikel 3 Reissom
1. Alle op de website gepubliceerde reissommen gelden als indicatieprijzen in het laagseizoen. In deze reissommen zijn uitsluitend inbegrepen die diensten en voorzieningen zoals in het programma vermeld.

2. De op de website gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op prijzen en belastingen, zoals deze bekend waren aan de Reisorganisator op de dag van publicatie. De reissom geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven.

3. De op de website genoemde prijzen kunnen variëren, afhankelijk van seizoen, beschikbaarheid van lodges in het geval van een tour naar het regenwoud, en van het moment van reservering. Er kan vrijblijvend een offerte opgevraagd worden, waarbij de exacte niet-variabele prijs verstrekt kan worden.

4. De reissom wordt in dollars gepubliceerd. De Reiziger kan zowel in dollars als in euro’s betalen, in het laatste geval tegen de op het moment van betaling geldende wisselkoers. Eventuele wijzigingen in de wisselkoers na het moment van betalen zullen niet worden doorberekend en evenmin worden vergoed.

Artikel 4 Verzekeringen
1. De Reiziger en de eventuele medereizigers dienen gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldige reis-, ongevallen- reisbagage- en ziektekostenverzekering. In het geval dat de Reiziger of medereizigers deelnemen aan sporten of activiteiten die als ‘risicovol’ worden aangemerkt (bijvoorbeeld: paragliding, rafting, mountainbiking, bergbeklimmen), dient hij over een polis te beschikken die deze activiteiten dekt. Deelname aan welke risicovolle activiteit dan ook valt volledig onder eigen verantwoordelijkheid van de Reiziger. Bij boeking gaat de Reisorganisator er automatisch van uit dat de Reiziger over de genoemde verzekeringen beschikt.
Daarnaast raden wij de Reiziger sterk aan ook een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 5 Reisdocumenten en -bescheiden
1. De Reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van een bij het verlaten van Peru en Bolivia nog minimaal 6 maanden geldig, internationaal paspoort en de eventueel vereiste visa alsmede inentings- en vaccinatiebewijzen. De Reisorganisator verstrekt algemene informatie over vereiste reisdocumenten en formaliteiten op gezondheidsgebied die voor de reis noodzakelijk zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om na te gaan welke visa hij eventueel nodig heeft en welke vaccinaties verplicht zijn en er voor te zorgen dat hij deze tijdig heeft. Indien de Reiziger bij gebrek aan de nodige documenten en de genoemde bewijzen de reis niet of slechts gedeeltelijk kan maken, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen geheel voor zijn eigen rekening.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de Reiziger om aan de Reisorganisator zijn persoonlijke gegevens, inclusief paspoortnummer, correct door te geven. Extra kosten, veroorzaakt door incorrecte of onvolledige informatie ontvangen van de Reiziger, zijn voor rekening van de reiziger.

3. De persoonsgegevens van de Reiziger worden uitsluitend gebruikt om het door de klant gewenste programma – inclusief hotels, vlucht-, trein- en bustickets en entrees tot Machu Picchu – te kunnen reserveren en organiseren. Daartoe verstrekken wij uw gegevens aan onze partners ter plekke. De Reisorganisator, noch haar partners, gebruiken deze gegevens voor welk ander doeleinde dan ook. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens zie ons privacy statement.

4. Om vrijgesteld te worden van de in Peru geldende belastingregel die inhoudt dat een extra toeslag van 18% btw betaald moet worden, dienen Reizigers bij ieder hotel een kopie van hun immigratiekaart (deze krijgt de Reiziger bij binnenkomst van het land en dient de Reiziger bij het verlaten van het land weer in te leveren) en hun paspoort te laten maken.
Houdt er rekening mee dat beide kopieën nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien de Reiziger niet beide documenten kan overhandigen, zal de Reiziger de extra kosten ter plekke moeten betalen.
De Reisorganisator gaat er bij een reservering automatisch van uit, dat de Reiziger er geen bezwaar tegen heeft zijn paspoort te laten kopiëren en dat de Reiziger minder dan 60 dagen in Peru verblijft.
Als dit niet het geval is, dan dient de Reiziger dit voorafgaand aan de reservering aan de Reisorganisator te melden, in welk geval de 18% btw wordt doorberekend.

5. Voor Reizigers van een niet-Nederlandse of niet-Belgische nationaliteit geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn om bij de betreffende instanties/autoriteiten de nodige visum-informatie in te winnen en hieromtrent extra zorg te betrachten. In alle gevallen is de Reiziger zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor aanvang van de reis na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

6. De Reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de reis in het bezit van de Reiziger. Mocht de Reiziger binnen 14 dagen voor aanvang van de reis nog geen reisbescheiden hebben ontvangen of staan er onjuiste gegevens in de reisbescheiden, dan dient hij contact op te nemen met de Reisorganisator.

7. De reisbescheiden (bus- of treintickets, binnenlandse vluchten) zijn voorzien van de door de betreffende dienstverlener geldende voorwaarden en zijn naast deze algemene voorwaarden van toepassing.

8. De Reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, vergaan of diefstal van reisbescheiden of (andere) documenten.

9. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Afwijkingen in vluchtgegevens of busvervoer zijn niet de verantwoordelijkheid van de Reisorganisator en zij is voor eventuele daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk.

10. De Reiziger dient zich voor aanvang van de reis op de hoogte te stellen van de veiligheidssituatie in het land van bestemming. Informatie met betrekking tot deze situatie is te vinden op de website van het ministerie van buitenlandse zaken (www.minbuza.nl). Het aanvangen en ondernemen van de reis is expliciet voor risico van de Reiziger.

Artikel 6 Opzeggingen of wijzigingen
1. De Reisorganisator mag de Reisovereenkomst op een wezenlijk punt wijzigen, wegens gewichtige, de Reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. De Reiziger kan in dit geval de reis annuleren.

2. De Reisorganisator mag de Reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens de Reiziger onverwijld meegedeelde gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de Reiziger slechts annuleren indien de betreffende wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

3. De Reiziger die gebruik maakt van het recht om ingevolge lid 1. of lid 2. van dit artikel de Reisovereenkomst te annuleren, moet dit schriftelijk binnen 72 uur na ontvangst van het bericht over de wijziging aan de Reisorganisator kenbaar maken. De Reisorganisator zal de geheel of gedeeltelijk betaalde reissommen in dit geval restitueren.

4. De Reisorganisator verplicht zich om in het geval van wijzigingen bedoeld in lid 1. en lid 2. van dit artikel zoveel mogelijk een gelijkwaardig alternatief te bieden.

5. Wijzigingen door de Reiziger kunnen alleen op schriftelijk verzoek aangevraagd worden. Bij wijziging door de Reiziger geldt dat voor de gewijzigde reisovereenkomst de nieuwe reissom van kracht wordt en zullen wijzigingskosten van € 40,- per te wijzigen onderdeel in rekening worden gebracht. Tevens zullen eventuele extra kosten in rekening worden gebracht welke de Reisorganisator in rekening gebracht krijgt door vervoerders, accommodatieverschaffers en plaatselijke agenten. Bij wijzigingen binnen 6 weken voor vertrek gelden de annuleringsbepalingenvan artikel 7.

6. Indeplaatsstelling. Indien de Reiziger of één van de medereizigers verhinderd is (zijn) deel te nemen aan de reis dan kan / kunnen deze op verzoek van de Reiziger worden vervangen door een andere persoon cq. andere personen als de vervangers voldoen aan alle hieraan in de reisvoorwaarden verbonden voorwaarden en het verzoek uiterlijk 14 dagen voor vertrek wordt ingediend. Daarbij dienen de voorwaarden van de betrokken dienstverleners en leveranciers van Rondreizen Peru zich niet te verzetten tegen de indeplaatsstelling. Reiziger en plaatsvervanger(s) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de verschuldigde reissom(men), vermeerderd met wijzigingskosten van € 40,- plus extra kosten voor indeplaatsstelling berekend door leveranciers. Een uitzondering hierop is de Inca Trail, waarbij wegens wettelijke beperkingen indeplaatsstelling in geen enkel geval mogelijk is.

Artikel 7 Annulering
1. Annulering kan alleen schriftelijk. Indien de Reiziger de geboekte reis annuleert, zijn de volgende bedragen aan de Reisorganisator verschuldigd:

  • bij annulering tot 8 weken voor vertrek: € 200 administratiekosten per reiziger + de door derde partijen bij de Reisorganisator in rekening gebrachte annuleringskosten van de geboekte onderdelen.
  • bij annulering tussen 8 en 6 weken voor vertrek: 50% van de reissom.
  • bij annulering vanaf 6 weken voor vertrek, afwezigheid bij vertrek of reisonderbreking: 100% van de reissom.

2. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. In het geval van reserveringen die zijn uitbesteed aan een derde partij (bijvoorbeeld: transportbedrijven, hotels, de Inca Trail, of welke andere excursie dan ook naar Machu Picchu) en die al aanbetaald zijn, hangt restitutie af van de voorwaarden van die derde partij.

3. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer Reizigers die gezamenlijk een reis hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle Reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Voor de overblijvende Reizigers wordt de reissom opnieuw bepaald. Dit kan een meerprijs tot gevolg hebben.

4. De Reisorganisator kan de Reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden die onverwijld aan de Reiziger worden meegedeeld. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van de Reisorganisator aan de Reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.

5. Indien opzegging plaats vindt vanwege niet aan de Reiziger toe te rekenen omstandigheden dan biedt de Reisorganisator de Reiziger een reis van minimaal gelijke kwaliteit aan. Als de Reiziger dat aanbod niet aanvaardt heeft hij recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom.

6. In geval van annulering door de Reisorganisator vanwege een omstandigheid die niet aan de Reiziger is toe te rekenen heeft de Reiziger recht op vergoeding van geleden vermogensschade en een bedrag voor het derven van reisgenot, tenzij de Reisorganisator annuleert omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal (bij groepsreizen) of wanneer de opzegging het gevolg is van Overmacht.

7. Indien de oorzaak van de annulering noch aan de Reiziger noch aan de Reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade. Indien de Reisorganisator door de annulering geld bespaart, heeft de Reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 8 Verplichtingen van de Reisorganisator
1. De Reisorganisator verplicht zich tot het uitvoeren van de Reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De verwachtingen omtrent de uitvoering van de Reisovereenkomst worden mede bepaald door de stand van de techniek ter plaatse, de beperkingen, de gebruiken en gewoonten die de bijzondere bestemmingen van de Reisorganisator met zich meebrengen.

2. De Reisorganisator is niet aansprakelijk voor het niet of slecht uitvoeren van de Reisovereenkomst, voor zover de tekortkomingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse wet voor zijn rekening komen.

3. De Reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de Reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de Reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de Reiziger moet worden toegerekend, is de Reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht indien dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De aan de hulp en bijstand klevende kosten komen in dat geval voor rekening van de Reiziger. De kosten komen voor rekening van de Reisorganisator indien de tekortkoming van de uitvoering van de Reisovereenkomst aan hem is toe te rekenen.

Artikel 9 Verplichtingen van de Reiziger
1. De Reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de Reisorganisator en haar leveranciers en/of dienstverleners ter bevordering van een goede reis. De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen en/of nalatigheid.

2. De Reiziger die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de Reisorganisator of haar plaatselijke vertegenwoordiger van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Reiziger.

Artikel 10 Klachten
1. De Reiziger is verplicht klachten over door hem ter plaatse geconstateerde, of door hem als zodanig beoordeelde, nalatigheden in de uitvoering van de Reisovereenkomst zo spoedig mogelijk ter plaatse schriftelijk mede te delen aan de betrokken dienstverlener of aan de vertegenwoordiger van de Reisorganisator ter plaatse. Daarnaast dient de klacht direct per email aan de Reisorganisator te worden gemeld. Wij kunnen alleen zo direct streven naar een passende oplossing.

2. Als indienen van de klacht ter plaatse niet mogelijk is wegens het ontbreken van een plaatselijke vertegenwoordiger of het ontbreken van een internetverbinding, dient de klacht op het eerstvolgende moment te worden gemeld. De klacht dient uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis, of indien de reis niet is doorgegaan binnen twee maanden na de oorspronkelijke vertrekdatum, schriftelijk bij de Reisorganisator te worden ingediend. Als de klacht te laat wordt ingediend wordt deze niet in behandeling genomen.

3. Als de klacht hierna niet naar tevredenheid wordt opgelost kan de Reiziger zich tot uiterlijk 1 jaar na afloop van de reis tot de bevoegde rechter wenden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid voor schade die de Reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom tenzij de Reisorganisator de dienst zelf verricht en/of als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Reisorganisator. Aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de Reiziger, kan niet worden uitgesloten of beperkt.

2. Als een tekortkoming van de Reisorganisator leidt tot derving van reisgenot bij de Reiziger, dan is de Reisorganisator verplicht tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade (smartengeld), tot maximaal eenmaal de reissom.

3. Indien op een tot de Reisovereenkomst behorende dienst een verdrag of een Verordening van de EU van toepassing is, dan kan de Reisorganisator zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die aan een dienstverlener wordt toegekend of toegestaan.

4. De Reisorganisator is niet aansprakelijk indien en voorzover de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de Reiziger en indien de Reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem afgesloten verzekering zoals een reis- en/of annuleringsverzekering

5. Kennelijke fouten of vergissingen in het reisprogramma op internet of andere publicaties binden de Reisorganisator niet.

Artikel 12 Garanties voor de Reiziger
1. De Reisorganisator heeft haar wettelijk verplichte garantieverplichting zoals bedoeld in artikel 7:512 BW geregeld via de Stichting GGTO, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators.

2. De Stichting GGTO staat er voor garant dat het reeds betaalde deel van de reissom wordt teruggestort indien de Reisorganisator vanwege financieel onvermogen haar verplichtingen jegens de Reiziger niet meer kan nakomen. Dit kan zijn vóór het vertrek maar ook tijdens het verblijf op locatie.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 19-10-2016, en gelden voor reserveringen die vanaf dat moment gemaakt zijn